Arhiva tag-ul pentru: NOUTĂȚI

ANEXA nr. 2 la ordinul ME nr. / 2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere
a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în
învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
______________________________________________________________________________________________
1
CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2021-2022
DATA
LIMITĂ/PERIOADA
EVENIMENTUL
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
17 martie 2021 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare
propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la
fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă
există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul
acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar,
pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a
informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea
specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi:
posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul
unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu
școala, posibilitatea organizării programului Școala după
școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea
la clasa pregătitoare.
18 martie 2021 Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere –
tip (Anexa 2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31
decembrie 2021, inclusiv, și care:
● nu au frecventat grădinița;
● s-au întors din străinătate;
Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe
site-ul CJRAE/CMBRAE;
Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al
unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a
modelului de cerere-tip (Anexa 1) pentru evaluarea dezvoltării
copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de
6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv.

 

Unitatea de învățământ______________________prelucrează datele dumneavoastră personale în
conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile:
Ordinul ministrului educației nr………./……..
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi
revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din GDPR.
Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru
anul școlar 2021-2022
Nr. ……/…….2021
DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………, domiciliat(ă) în localitatea
……………………………, str. ……………………………. nr. …., bl. …., sc. …, ap. ….,
judeţul/sectorul ………….., legitimat(ă) cu …… seria ….. nr.
………….,………………………….., nr. de telefon1
…………………….., adresă de e-mail2
………………………………………………., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul
legal al copilului ………………………………, născut la data de …………………, solicit
eliberarea recomandării de înscriere a acestuia în anul şcolar 2021 – 2022 în clasa
pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în
învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 – 2022, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei nr…………..
Menţionez că fiica mea/fiul meu ……………………………… este înscris(ă) în anul
şcolar 2020 – 2021 la ……………………………………. (unitatea de învăţământ), la grupa
…………………….. .
Solicit obţinerea recomandării prin:
o ridicare de la sediul unităţii de învăţământ;
o prin transmitere pe e-mailul …………………………………;
o prin poştă la adresa menţionată mai sus.
Semnătura ………………. Data ……………………..
NOTĂ: Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de învăţământ cu
nivel preşcolar frecventată de copil.

1 Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul
dorește să obțină recomandarea prin ridicare de la sediul unității de învățământ.
2 Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul
dorește să obțină recomandarea prin transmiterea recomandării prin e-mail.
Unitatea de învățământ______________________prelucrează datele dumneavoastră personale în
conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile:
Ordinul ministrului educației nr………./……..
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi
revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din GDPR.
Anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru
anul școlar 2021-2022
Nr. ……/…….2021
DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………., domiciliat(ă) în localitatea
……………………………., str. ………………………………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. ….,
judeţul/sectorul ……………………, legitimat(ă) cu ……. seria ….. nr.
…………..,……………………….., nr. de telefon …………………………., adresă de e-mail
………………………………, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al
copilului …………………………………, născut la data de …………………….., solicit
evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul şcolar
2021 – 2022 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de
înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 – 2022, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei nr………………
Menţionez faptul că fiica mea/fiul meu …………………………….. se află în
următoarea situaţie:
o nu a frecventat grădiniţa;
o s-a întors din străinătate.
Semnătura ………………. Data ……………………..

NOTĂ: Prezenta cerere se depune/transmite la centrul judeţean de resurse şi
asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională, după caz.
Unitatea de învățământ______________________prelucrează datele dumneavoastră personale în
conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile:
Ordinul ministrului educației nr………./……..
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi
revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din GDPR.
Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru
anul școlar 2021-2022
Nr. ……/…….2021
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………, părintele/tutorele legal
instituit/reprezentantul legal al copilului ………………………….., domiciliat(ă) în
localitatea ………………………, str. ……………………… nr. …, bl. …, sc. …, ap. …,
judeţul/sectorul …………………………, legitimat(ă) cu …… seria……………………
nr. ……………………………………, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile
cuprinse în cererea-tip de înscriere în învăţământul primar sunt corecte.
Totodată, declar că am înţeles următoarele:
• validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face
referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simplă prin e-mail sau prin poştă,
conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 –
2022, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. ………….
• la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta
la secretariatul unităţii de învăţământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei
mele/fiului meu …………………………………. în învăţământul primar, inclusiv avizul de
la medicul de familie/medicul şcolar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu
este aptă/apt de şcoală.
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere
de înscriere sunt reale.
Semnătura ………………. Data ……………………..

ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
1
METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2021-2022
Cap. I Dispoziții generale
Art.1. (1) Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 se face în
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Inspectoratele școlare soluționează orice situație legată de înscrierea în învățământul
primar în interesul superior al elevului și în limitele legii.
Art. 2 În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:
a) prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința.
b) prin părinţi se înţelege inclusiv tutorele legal instituit sau reprezentantul legal.
c) școala de circumscripție reprezintă unitatea de școlară aflată în proximitatea
domiciliului elevului;
d) circumscripția școlară reprezintă totalitatea străzilor arondate unității de învățământ
respective de către inspectoratul școlar.
Art.3. (1) Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data
începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în
clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite
cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul
școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare,
rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență.
(2) Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de
învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități
de învățământ care au spații disponibile.
(3) Pentru informarea părinților și a publicului interesat circumscripțiile școlare, planul de
școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate sunt afișate la fiecare unitate de
învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, conform
Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, prevăzut în anexa
nr. 2 la ordin .
(4) În localitățile în care funcționează unități de învățământ teologic/confesional, de arte și
sportiv, precum și unități de învățământ cu profil pedagogic care școlarizează nivelul de
învățământ primar, inspectoratele școlare decid dacă acestor unități li se alocă sau nu
circumscripție școlară.
(5) În cazul în care unităților de învățământ menționate la alin. (4) li se alocă circumscripție
școlară, procedura de înscriere în clasa pregătitoare este cea prevăzută la cap. V, VI și VII.
(6) În cazul în care unităților de învățământ menționate la alin. (4) nu li se alocă circumscripție
școlară, procedura de înscriere în clasa pregătitoare este cea prevăzută la cap. XI pentru
unitățile de învățământ particular.
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
2
(7) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent
informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în
ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. Directorul unității de învățământ
desemnează o persoană, care răspunde la solicitările părinților.
(8) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, cu sprijinul organizațiilor
nonguvernamentale și administrației locale, desfășoară campanii de mediatizare a procesului
de înscriere în învățământul primar a copiilor care provin din medii defavorizate, ai căror
părinți au un acces redus la informații, aflați în dificultate.
Art.4 (1) Numărul de locuri care se acordă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare,
în învățământul de stat, este cel puțin egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru
a începe învățământul primar, asigurând fiecărui copil un loc.
(2) Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de școlarizare alocat de inspectoratul
școlar fiecărei unități de învățământ se stabilește la propunerea conducerii unităților de
învățământ, în funcție de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor
de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învățământ la clasa
pregătitoare, dar și la celelalte clase ale școlii, și de obligativitatea cuprinderii în unitatea de
învățământ a tuturor copiilor din circumscripția școlară.
(3) La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au
împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de
învățământ, precum și de efectivul maxim de elevi la clasă prevăzut la art. 63 alin. (1) lit. c) din
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar
Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021,
inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în
conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei
mari a învățământului preșcolar.
Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie
2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul
lor de dezvoltare este corespunzător.
(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa
pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea
de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa
nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă
prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel
preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin
mijloace electronice.
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
3
(3) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie
2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar
2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru
parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la
grădiniță, în grupa mare.
Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către
centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de
Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au
frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul
înscrierii în învățământul primar.
(2) Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar,
denumită în continuare Comisia județeană / a municipiului București, poate decide organizarea
activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe
distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora.
(3) Părinții copiilor menționați la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la
CJRAE/CMBRAE, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii
nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.
(4) Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de
CJRAE/CMBRAE, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea sunt
afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE/CMBRAE și al inspectoratului
școlar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10,00-18,00, în baza unei programări
telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor
măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților.
(5) Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă,
cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/
reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și
are caracter confidențial.
(6) Unitățile de învățământ care școlarizează la nivel preșcolar și CJRAE/CMBRAE transmit
Comisiei județene/a municipiului București listele nominale ale copiilor cărora li s-au eliberat
recomandări, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor și rezultatele evaluării, după caz.
Art. 8 În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/
grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la
data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare
și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii
anului școlar.
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
4
Cap. III Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul
Art. 9. – (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de
circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.
(2) Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte
circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu
prevederile prezentei metodologii.
(3) În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit
ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din
circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.
Art.10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere
primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare
decât numărul de locuri libere definit conform art. 10 alin.(3), se aplică criterii de departajare
generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt
următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului
care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează
situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ
respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai
mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a
numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează
la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care
îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile
menționate la alin. (2).
(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii
generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).
(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică
în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2).
Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe
care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.
(6) Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de
faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și
materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de
preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu
respectă spiritul și litera prezentei metodologii.
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
5
(7) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil
din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la
aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.
Art. 11. – (1) Criteriile specifice de departajare menționate la art. 11 alin. (5) sunt elaborate în
urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ
al părinților/asociația de părinți și sunt aprobate de Consiliul de administrație al unității de
învățământ, după verificarea existenței unor circumstanțe discriminatorii de către consilierul
juridic al inspectoratului școlar.
(2) Criteriile specifice de departajare se fac publice, la data menționată în Calendarul înscrierii
în învățământul primar, pentru anul școlar 2021- 2022, prin afișare la sediul unității de
învățământ. După această dată, modificarea ori adăugarea altor criterii specifice de departajare
este interzisă.
Cap. IV Informarea publicului privind procedura de înscriere
Art. 12. – (1) Comisia județeană/a municipiului București asigură:
a) instituirea și funcționarea unei linii telverde, care va funcționa până la data de 4 iunie 2021,
la care părinții/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali și alte persoane interesate pot obține,
gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.
b) afișarea tuturor informațiilor referitoare la înscrierea în învățământul primar, inclusiv
circumscripțiile școlare și planul de școlarizare, la fiecare unitate de învățământ din județ,
precum și pe site-ul inspectoratului școlar.
(2) Inspectoratele școlare postează pe site-ul instituției, pe prima pagină, la rubrica
„Înscrierea în învățământul primar 2021”, următoarele date:
a) informații cu privire la circumscripțiile școlare pentru fiecare unitate de învățământ:
denumirea și adresa unității de învățământ, străzile/adresele arondate unității de învățământ,
numărul de clase pregătitoare alocate, adresa site-ului unității de învățământ (pentru
unitățile care au site), în format standard;
b) informații cu privire la linia telverde, instituită la nivelul inspectoratului școlar: numărul
de telefon telverde, data de la care acesta este funcțional, programul de funcționare, alte
informații utile;
c) Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și
calendarul înscrierii;
d) modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere ;
e) criteriile de departajare generale și specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de
opțiuni pentru respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere.
(3) Comisia județeană/a municipiului București coordonează organizarea ședințelor de
informare și consiliere a părinților copiilor înscriși la grădiniță și care încep învățământul
primar în anul școlar 2021-2022 și iau toate măsurile pentru comunicarea, către mijloacele de
comunicare în masă, a informațiilor legate de înscrierea în învățământul primar, inclusiv
posibilitatea de informare la linia telverde și numărul acestuia.
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
6
(4) Toate unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare în anul
școlar 2021-2022 au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a
copiilor în învățământul primar și de a organiza acțiuni de promovare a ofertei școlii pe site
sau prin afișare la avizierul școlii.
(5) Fiecare unitate de învățământ încarcă pe site-ul propriu, pe lângă denumirea și adresa
unității de învățământ, străzile/adresele arondate unității de învățământ, numărul de clase
pregătitoare alocate, modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere, criteriile de
departajare generale și specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de opțiuni pentru
respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere, precum și alte
informații care să permită părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din
cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei
grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării
programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la
clasa pregătitoare. Pentru asigurarea protecției datelor personale, în fotografiile care sunt
postate pe site nu trebuie să apară persoane.
(6) În situația în care unitățile de învățământ nu au site propriu, informațiile menționate la
alin. (5) vor fi încărcate pe site-ul inspectoratului școlar.
Cap. V Procedura de înscriere în învățământul primar
Art.13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere
însoțită de documente justificative.
(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se
poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea
copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin
poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere,
prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor
completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația
menționată la art. 6 alin. (1).
(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care
părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea
datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.
Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut
prin fraudă.
(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea
de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
7
puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea
de învățământ.
(6) În perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar, conducerile
unităților de învățământ asigură prezența unui număr suficient de persoane din comisia de
înscriere și stabilesc programul de lucru al comisiei în schimburi, atât în program de dimineață,
cât și de după amiază, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00 – 17,00 (vineri),
pentru a sprijini participarea părinților la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de
înscriere.
(7) Conducerile unităților de învățământ și inspectoratele școlare se asigură că programul de
completare/validare a cererilor-tip de înscriere în învățământul primar este adaptat
solicitărilor părinților permite procesarea tuturor solicitărilor și asigură fluența procedurilor,
evitând aglomerația.
(8) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ
asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau
validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este afișat la
avizierul unității de învățământ, pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului
școlar.
(9) Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic
pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru
completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de
preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul
unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este
comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru
completarea/validarea cererii-tip de înscriere.
Art.14. (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de
învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația
informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din
școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea
acesteia. Comisia de înscriere din fiecare unitate de învățământ asigură imprimarea unui
număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de către părinți, în situația în
care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din
motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea
temporară a conectării la internet și altele asemenea. În aceste cazuri, comisia informează
persoanele care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și le solicită acestora să
completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții sunt informați că, după
remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica
datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea
exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.
(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de
învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
8
propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de
către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește
vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele
menționate la alin. (2) părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa
pregătitoare.
(4) Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea
părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de
circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), părinții
depun/transmit pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care dovedesc
îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10.
(6) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de
circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere,
dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta
nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.
Art.15. – (1) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții prin afișare la
avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică
nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.
(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost
depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a
fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată
pentru altă unitate de învățământ.
(3) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, în situația în care părintele depune direct
documentele la unitatea de învățământ, un membru al comisiei de înscriere din unitatea de
învățământ tipărește fișa completată în aplicația informatică, în prezența părintelui.
(4) Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul
unității de învățământ sau prin mijloace electronice, după caz.
(5) În situația în care comisia de înscriere din unitatea de învățământ identifică erori sau
neclarități în completarea cererii-tip sau în documentele depuse/transmise, părinții/ tutorii
legal instituiți/ reprezentanții legali vor fi contactați de către comisia de înscriere în
învățământul primar din unitatea de învățământ în vederea remedierii acestora, iar procesul
de validare se reia în conformitate cu prevederile alineatelor (3) și (4) cu încadrarea în
termenele prevăzute de Calendarul înscrierii în învățământul primar, prevăzut în anexa nr. 2 la
ordin.
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
9
Art. 16. – (1) După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere,
cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:
a) prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip
de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți, folosind aplicația
informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ,
luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții
școlare.
b) a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au
participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.
(2) În situații excepționale, consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot ajusta
planul de școlarizare pentru a asigura accesul la educație al tuturor copiilor care trebuie să fie
cuprinși în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022.
(3) Inspectoratele școlare informează direcțiile de specialitate din Ministerul Educației (ME)
despre aceste situații și despre deciziile luate pentru soluționarea lor.
Cap. VI Prima etapă de înscriere în învățământul primar
Art. 17. – (1) În prima etapă, procesarea cererilor-tip de înscriere se desfășoară la Comisia
națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia
națională, cu ajutorul aplicației informatice și la nivelul unităților de învățământ, pe baza
informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/ transmise de părinți/
tutori legal instituiți/ reprezentanți legali.
(2) Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:
a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest
lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de
înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;
b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de
învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau
respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de
învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt
validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;
c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat
înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost
înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației
informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de
circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.
Art. 18. – (1) În prima fază, cu ajutorul aplicației informatice, toți copiii ai căror părinți au
solicitat înscrierea la școala de circumscripție sunt înmatriculați conform opțiunii.
(2) După încheierea primei faze, Comisia națională comunică comisiilor de înscriere din
unitățile de învățământ locurile rămase libere, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9
alin. (3).
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
10
Art. 19. – (1) În a doua fază de înscriere, în conformitate cu Calendarul înscrierii în
învățământul primar și cu programul afișat, la fiecare unitate de învățământ la care au rămas
locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ analizează cererile-tip de
înscriere și documentele depuse/transmise de părinții copiilor care au domiciliul în afara
circumscripției școlare.
(2) În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic sau egal cu numărul locurilor libere,
comisia de înscriere validează înscrierea copiilor respectivi în unitatea de învățământ, fără
nicio restricție.
(3) În cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia
de înscriere din unitatea de învățământ aplică criteriile de departajare generale și apoi, dacă
este necesar, pe cele specifice, în vederea stabilirii candidaților care vor fi admiși.
Art. 20. – (1) Până la data precizată în calendarul înscrierii, Comisia de înscriere în învățământul
primar din fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere după prima fază
procesează cererile părinților copiilor proveniți din alte circumscripții școlare și stabilește lista
copiilor care sunt înmatriculați la unitatea de învățământ, în clasa pregătitoare. Decizia se ia în
funcție de numărul de locuri libere, de numărul de cereri și pe baza criteriilor de departajare.
(2) În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, la solicitarea unităților de învățământ, consiliile de administrație ale
inspectoratelor școlare pot aproba, în situații excepționale, depășirea efectivelor maxime
stabilite de lege pentru clasele pregătitoare la care numărul solicitărilor de înscriere ale
părinților proveniți din alte circumscripții școlare este mare.
(3) Aplicarea criteriilor și stabilirea listei copiilor declarați admiși în unitatea de învățământ
respectivă, a listei cererilor respinse, din lipsă de locuri, se fac în plenul comisiei și se
consemnează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul comisiei.
(4) Rezultatele analizei și decizia Comisiei de înscriere din unitatea de învățământ sunt
transmise Comisiei județene/a municipiului București și Comisiei naționale, până la data
prevăzută de calendar.
Art. 21. – (1) În a treia fază a primei etape de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, se
procesează cererile părinților care inițial au solicitat înscrierea la altă unitate de învățământ
decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși, din lipsă de locuri și au optat, în
cererea-tip de înscriere, pentru întoarcerea la școala de circumscripție.
(2) Având în vedere că locurile copiilor menționați la alin. (1) au fost rezervate la școala de
circumscripție până la această fază, toți copiii din circumscripția școlară ai căror părinți au
optat în cererea-tip de înscriere pentru întoarcerea la școala de circumscripție, în cazul în care
nu au fost admiși la școala solicitată inițial, sunt înmatriculați la școala de circumscripție.
Art. 22. – (1) La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul
de locuri disponibile de la fiecare unitate de învățământ.
(2) La încheierea primei etape de înscriere, se consideră locuri disponibile, pe lângă locurile
rămase neocupate după a doua fază de repartizare, și locurile copiilor din circumscripția
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
11
școlară respectivă, care au fost înmatriculați la o altă școală, în faza a doua de înscriere, sau
care nu s-au înscris în nicio unitate de învățământ în această etapă.
Art. 23. – (1) Lista candidaților înmatriculați după prima etapă se afișează la fiecare unitate de
învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, conform Calendarului înscrierii în învățământul
primar. Lista conține numele și prenumele candidaților înmatriculați.
(2) Locurile disponibile de la toate unitățile de învățământ din județ/municipiul București,
stabilite în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2), sunt afișate la fiecare unitate de
învățământ care școlarizează clasa pregătitoare și pe site-ul inspectoratului școlar, pentru
informarea părinților.
(3) Comisia județeană/a municipiului București afișează situația completării locurilor la fiecare
unitate de învățământ, numărul de locuri disponibile în sensul art. 22 și numărul copiilor
neînscriși după prima etapă.
(4) Informațiile menționate la alin. (3) se afișează pe site-ul inspectoratului școlar, precum și la
fiecare unitate de învățământ.
Cap. VII A doua etapă de înscriere în învățământul primar
Art. 24. – (1) Părinții ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima
etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de
înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.
(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există
locuri disponibile, afișate conform prevederilor art. 23. Unitățile de învățământ care nu mai au
locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua,
iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică.
(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții completează, în ordinea
descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai
există locuri disponibile.
Art. 25. – (1) Părinții copiilor menționați la art. 24 depun/transmit cererea-tip de înscriere în
învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni
exprimate pentru etapa a doua.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii
pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție
din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în conformitate cu prevederile prezentei
metodologii. Modalitatea de validare este cea prevăzută la Art. 15, alineatele (3), (4) și (5).
Art. 26. – (1) După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere
depuse pentru a doua etapă de înscriere, unitățile de învățământ analizează și soluționează
cererile părinților, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul școlar și aprobată
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
12
de Consiliul de administrație al inspectoratului școlar, pe baza criteriilor generale și a celor
specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
(2) Procedura specifică menționată la alin. (1) este comunicată prin afișare la unitățile de
învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, conform Calendarului înscrierii în învățământul
primar .
(3) Comisia județeană/a municipiului București are obligația de a informa ME cu privire la
procedura menționată la alin. (1).
Art. 27. – La încheierea operațiilor menționate la Art. 26, conform Calendarului înscrierii în
învățământul primar, se afișează lista cuprinzând numele și prenumele candidaților
înmatriculați la fiecare unitate de învățământ.
Art. 28. – (1) În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de
învățământ, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților acestor copii.
(2) Comisia județeană/a municipiului București asigură cuprinderea în clasa pregătitoare a
copiilor care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, în conformitate cu
prevederile prezentei metodologii, în funcție de opțiunile părinților, de numărul de locuri
disponibile și de criteriile de departajare anunțate conform prezentei metodologii.
(3) Pentru rezolvarea situațiilor menționate la alin. (1), Comisia județeană/a municipiului
București utilizează locurile disponibile, stabilite conform art. 22.
(4) Ocuparea locurilor disponibile se face în ordinea stabilită, prin aplicarea criteriilor de
departajare generale și specifice, prevăzute în prezenta metodologie.
(5) În situații excepționale, formaţiunile de elevi pot funcţiona peste efectivul maxim, cu cel
mult 3 elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, cu aprobarea Consiliului de administraţie al
inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).
(6) Comisia județeană/a municipiului București asigură informarea publicului interesat
referitor la procedurile ce trebuie aplicate și la calendarul depunerii/transmiterii și soluționării
cererilor de înscriere ale părinților menționați la alin. (1).
Art. 29. – Comisiile județene/Comisia municipiului București rezolvă, în a doua etapă de
înscriere, precum și ulterior prevederilor Calendarului înscrierii, orice altă situație referitoare
la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al
copilului.
Cap. VIII Procedura de înscriere în învățământul primar în unitățile cu predare în limbile
minorităților naționale
Art. 30. – Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în unitățile cu predare în limba unei
minorități naționale, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și cu
calendarul aprobat.
Art.31. – (1) La stabilirea planurilor de școlarizare, inspectoratele școlare iau toate măsurile
pentru a asigura dreptul la educație în limba maternă al tuturor copiilor, alocând unităților de
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
13
învățământ/secțiilor cu predare în limba respectivă un număr de clase suficient pentru a
permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc să studieze în limba maternă respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru asigurarea dreptului copiilor aparținând minorităților
naționale de a studia în limba maternă, respectiv dreptul de a studia limba maternă, conform
legii.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică, în egală măsură, pentru asigurarea dreptului copiilor de a
studia în limba română, în zonele în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare
în altă limbă.
(4) Prin excepție de la prevederile art. 10 alin. (5), referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor
generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare, în cazul în care unitățile de învățământ
cu predare în limba unei minorități naționale au stabilit printre criteriile specifice de
departajare criteriul de cunoaștere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat înaintea criteriilor
generale de departajare.
Cap. IX Asigurarea dreptului la educație al tuturor copiilor care îndeplinesc condițiile
prevăzute de legislația în vigoare
Art. 32. – (1) După încheierea celei de-a doua etape, unitățile de învățământ analizează
rezultatele cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, le compară cu rezultatele
recensământului și informează comisiile/comisia județeană/ a municipiului București cu
privire la situația copiilor recenzați care nu sunt încă înmatriculați la o unitate de învățământ.
(2) Dacă analiza menționată la alin. (1) demonstrează că există copii recenzați neînscriși în nicio
unitate de învățământ, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, împreună cu
autoritățile administrației publice locale și cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale, fac
demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor care trebuie să fie
școlarizați în anul școlar 2021-2022.
Art. 33. – (1) Copiii care trebuie să fie școlarizați în anul 2021-2022, dar care nu au fost
înmatriculați sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere, sunt distribuiți de Comisia
județeană/a municipiului București, cu respectarea interesului superior al copilului, a
prevederilor prezentei metodologii și ținând cont de solicitările părinților/ tutorilor legal
instituiți/ împuterniciților legali.
(2) Distribuirea acestora se face la școala de circumscripție sau la altă unitate de învățământ
pentru care optează părintele, pe locurile disponibile.
(3) În cazul în care pentru o unitate de învățământ există mai multe cereri decât locuri libere,
departajarea se face în funcție de criteriile menționate la art. 10, conform prevederilor prezentei
metodologii.
(4) CJRAE/CMBRAE asigură, la solicitarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților
legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de
evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar. Având în vedere faptul
că, din punct de vedere al nivelului de dezvoltare a copilului, schimbările care intervin la
vârsta de 5 – 6 ani sunt continue, și, în unele situații, alerte, la solicitarea scrisă a părinților/
tutorilor legal instituiți / reprezentanților legali, copiii care nu au primit recomandare pentru
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
14
înscrierea în clasa pregătitoare pot să se adreseze unității de învățământ cu nivel preșcolar sau
CJRAE/CMBRAE, după caz, pentru eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul
primar.
Art. 34. – (1) În localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în limba
română și există unități de învățământ/secții cu predare în limba unei minorități naționale,
comisiile județene și a municipiului București iau toate măsurile pentru a asigura accesul
oricărui copil din localitate la studiul în limba maternă, prin stabilirea de circumscripții școlare
specifice pentru copiii care au ca limbă maternă limba respectivă.
(2) Dacă în localitățile menționate la alin. (1) există un număr mic de unități de învățământ cu
predare în limba unei minorități, atunci inspectoratele școlare respective pot decide să nu aloce
circumscripții școlare pentru aceste unități de învățământ. În acest caz, părinții copiilor care au
ca limbă maternă limba minorității respective pot solicita înscrierea la oricare dintre unitățile
de învățământ cu predare în limba respectivă.
(3) Pentru unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale din localitățile
menționate la alin. (2), înscrierea copiilor aparținând minorității naționale respective se face în
prima etapă de înscriere, aplicând criteriile generale și criteriile specifice de departajare
elaborate de fiecare unitate de învățământ, conform prevederilor art. 31.
(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică în mod similar pentru unitățile de învățământ cu
predare în limba română din localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu
predare într-o limbă a minorităților naționale.
Cap. X Înscrierea în învățământul special
Art. 35. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se
adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informațiile
necesare pentru înscrierea în învățământul special.
Art. 36. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face
direct la unitatea de învățământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie,
la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.
(2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de
înscriere direct în aplicația informatică.
(3) Validarea cererilor-tip de înscriere se realizează conform modalității prevăzute la art. 15,
alin. (4) și (5).
(4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați
conform solicitării.
Cap. XI Înscrierea în învățământul particular
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
15
Art. 37. – (1) Inspectoratele școlare solicită unităților de învățământ particular autorizate sau
acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregătitoare.
(2) Pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor care necesită înscrierea în învățământul
primar în anul școlar 2021-2022 într-o unitate de învățământ, la solicitarea unităților de
învățământ particular autorizate sau acreditate, inspectoratele școlare includ oferta unităților
de învățământ particular în aplicația informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare și o comunică școlilor din învățământul de stat.
(3) Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților, inclusiv
informații referitoare la unitățile de învățământ particular autorizate sau acreditate care au în
oferta educațională clase pregătitoare.
(4) Unitățile de învățământ de stat oferă părinților informații doar despre acele unități de
învățământ particular care au transmis informațiile necesare către inspectoratele școlare.
Art. 38. – (1) Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular care au solicitat includerea
ofertei lor de școlarizare în aplicația informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare se face prin completarea și validarea cererii-tip de înscriere și respectarea
procedurilor prevăzute în prezenta metodologie.
(2) Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular prevăzute la alin. (1) se face în prima
etapă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ
particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat
opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție prevăzută la art. 14 alin. (6) sau, în caz
contrar, participă la a doua etapă de înscriere.
Art. 39. – (1) În cazul în care părintele dorește înscrierea la o unitate de învățământ particular
care nu a optat pentru includerea ofertei sale de școlarizare în aplicația informatică, înscrierea
se face de către părinte în conformitate cu procedurile stabilite de unitatea de învățământ.
(2) La încheierea tuturor etapelor de înscriere, unitățile de învățământ particular menționate la
alin. (1) au obligația de a introduce în Sistemul informatic integrat al învățământului din
România (SIIIR) toți elevii înmatriculați.
Cap. XII Înscrierea în unitățile de învățământ care au în ofertă clase organizate conform
reglementărilor specifice alternativelor educaționale
Art. 40. – (1) Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ care au în ofertă
clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale, denumite în
continuare unități de învățământ alternativ, se face de către părinte/ tutore legal instituit /
împuternicit legal în conformitate cu propriile opțiuni, cu numărul de locuri acordat claselor
organizate conform principiilor specifice alternativei educaționale și cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(2) Unitățile de învățământ alternativ de stat sunt incluse în aplicația informatică pentru
înscrierea în clasa pregătitoare.
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
16
(3) Unitățile de învățământ alternativ particular autorizate sau acreditate care doresc să fie
incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor transmite
inspectoratelor școlare toate informațiile necesare pentru a participa la procedurile prevăzute
de prezenta metodologie.
(4) Unitățile de învățământ alternativ de stat, precum și cele particulare autorizate sau
acreditate care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa
pregătitoare stabilesc criteriile specifice de departajare, în conformitate cu prevederile
prezentei metodologii.
(5) Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților informații
referitoare la unitățile de învățământ alternativ autorizate sau acreditate din județ/municipiul
București care au în ofertă clase pregătitoare și care îndeplinesc condițiile precizate la alin. (2)
și (3).
Art. 41. – (1) În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care au constituită
circumscripție școlară, se parcurg etapele de înscriere prevăzute de prezenta metodologie.
(2) În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care nu au constituită circumscripție
școlară, părinții se adresează pentru înscriere unității de învățământ dorite. Înscrierea copiilor
în clasa pregătitoare la aceste unități de învățământ se face în prima etapă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ
alternativ solicitată, acesta este înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat
opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție prevăzută la art. 14 alin. (6) sau, în caz
contrar, participă la a doua etapă de înscriere.
Art.42. – Înscrierea la unitățile de învățământ alternativ particulare se face în conformitate cu
prevederile prezentei metodologii, referitoare la înscrierea în învățământul particular.
Art.43. – La încheierea tuturor etapelor de înscriere, unitățile de învățământ alternativ a căror
ofertă nu a fost inclusă în aplicația informatică au obligația de a introduce în SIIIR toți elevii
înmatriculați, pentru fiecare alternativă educațională.
Cap. XIII Coordonarea procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar
Art. 44. – (1) Coordonarea, la nivel național, a procesului de înscriere a copiilor în învățământul
primar este asigurată de Comisia națională.
(2) Comisia națională se compune din:
a) președinte – secretar de stat;
b) vicepreședinți – personal cu funcții de conducere din ME;
c) 1-3 secretari – inspectori de specialitate din ME;
d) 4-5 membri – directori și inspectori de specialitate din ME.
(3) Componența nominală a comisiei naționale se stabilește prin ordin al ministrului educației.
Art. 45. – Atribuțiile Comisiei naționale sunt următoarele:
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
17
a) coordonează procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar, urmărind respectarea
prevederilor prezentei metodologi;
b) stabilește modelul cererii-tip de înscriere, îl transmite comisiilor județene/a municipiului
București și asigură aplicația informatică pentru înscrierea copiilor în învățământul primar;
c) instruiește președinții comisiilor județene/a municipiului București;
d) elaborează și transmite inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al
Municipiului București (ISJ/ISMB) instrucțiuni referitoare la înscrierea copiilor în
învățământul primar;
e) asigură transmiterea informațiilor referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar,
pentru anul școlar 2021-2022, către mijloacele de comunicare în masă, pentru a asigura
transparența și informarea părinților și a publicului interesat;
f) controlează și îndrumă acțiunile legate de înscrierea copiilor în învățământul primar în
județele țării, urmărind respectarea prevederilor prezentei metodologii;
g) procesează cererile – tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și realizează
repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/ tutori legal instituiți/
împuterniciți legali au solicitat acest lucru în cererea – tip. Transmite inspectoratelor școlare
și unităților de învățământ lista candidaților admiși și a numărului de locuri disponibile,
după repartizarea acestor candidați;
h) poate numi delegați ai Comisiei naționale, care să controleze și să îndrume activitatea
comisiilor județene/a municipiului București și a comisiilor de înscriere din unitățile de
învățământ;
i) analizează desfășurarea procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar la nivel
național, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile județene/a municipiului București de
înscriere, și prezintă concluziile acestei analize conducerii ME;
j) propune ministrului educației modificări ale metodologiei de înscriere a copiilor în
învățământul primar.
Art. 46. – (1) Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a procesului de înscriere
a copiilor în învățământul primar este asigurată de Comisia județeană/a municipiului
București.
(2) Comisiile județene/Comisia municipiului București organizează comisii de înscriere în
unitățile de învățământ.
Art. 47. – (1) Comisia județeană/a municipiului București este numită prin decizie a
inspectorului școlar general și este compusă din:
a) președinte – inspectorul școlar general sau un inspector școlar general adjunct;
b) secretari – 1 – 3 inspectori școlari;
c) membri – 1 – 5 inspectori școlari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari.
(2) În situații bine justificate, numărul de secretari și de membri ai Comisiei județene și ai
Comisiei municipiului București poate fi suplimentat, prin decizie a inspectorului școlar
general. Decizia se comunică Comisiei naționale.
(3) Inspectorii școlari pentru învățământ primar și pentru învățământul preșcolar,
informaticianul inspectoratului și, după caz, inspectorul de limba și literatura
maternă/inspectorul pentru minorități fac parte din comisia menționată la alin. (1).
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
18
(4) Comisiile județene și Comisia municipiului București au următoarele atribuții:
a) organizează, monitorizează și răspund de modul de desfășurare a acțiunilor de înscriere a
copiilor în învățământul primar, în județul respectiv/municipiul București, în conformitate
cu prevederile legale și ale prezentei metodologii;
b) răspund de transmiterea prezentei metodologii și a tuturor reglementărilor privitoare la
înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în unitățile de învățământ care școlarizează nivelul
de învățământ preșcolar și primar;
c) răspund de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a părinților și a
publicului larg cu privire la acțiunile de înscriere a copiilor în învățământul primar;
d) elaborează, împreună cu directorii unităților de învățământ, un plan de măsuri pentru
pregătirea și organizarea înscrierii copiilor în învățământul primar; acest plan cuprinde, în
mod obligatoriu, planificarea perioadei acțiunilor de consiliere și de orientare a părinților
copiilor înscriși la grădiniță în grupa mare;
e) contribuie la stabilirea planului de școlarizare, în funcție de numărul de copii din
circumscripție care au împlinit vârsta pentru a fi școlarizați și de capacitatea de cuprindere
a unităților de învățământ, precum și în funcție de numărul cererilor de înscriere depuse
conform prevederilor prezentei metodologii, și anunță unităților de învățământ numărul
de locuri acordate pentru clasa pregătitoare;
f) introduc în aplicația informatică numărul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de
învățământ, conform planului de școlarizare aprobat, respectiv conform datelor furnizate
de unitățile de învățământ particular;
g) asigură crearea unei baze de date la nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel
județean, care conține datele personale ale copiilor ce urmează să fie cuprinși în clasa
pregătitoare, așa cum sunt acestea trecute în cererea-tip de înscriere, coordonează
completarea bazei de date și se asigură că au fost luate măsuri privind securitatea și
confidențialitatea datelor;
h) avizează deciziile emise de directorii fiecărei unități de învățământ care are clase
pregătitoare, cu privire la comisia de înscriere formată din directori, profesori, operatori
PC, secretari, care să asigure buna desfășurare a operațiunilor legate de crearea bazei de
date pentru repartizarea copiilor în clasa pregătitoare;
i) instruiesc persoanele care fac parte din comisiile de înscriere din unitățile de învățământ;
j) analizează criteriile specifice de departajare, propuse de consiliile de administrație din
unitățile de învățământ;
k) transmit către fiecare unitate de învățământ modelul electronic al cererii-tip de înscriere și
îndrumă operațiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din
calculator și de corectare a eventualelor erori;
l) elaborează proiectul procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,
în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare și îl supune aprobării Consiliului de
administrație al ISJ/ISMB; comunică procedura unităților de învățământ și o afișează pe
site-ul inspectoratului; informează comisia națională din cadrul ME cu privire la această
procedură;
m) elaborează proiectul procedurii privind repartizarea elevilor înscriși în unitatea de
învățământ în clasele pregătitoare aprobate acesteia, cu respectarea criteriilor prevăzute la
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
19
art. 51 (4); comunică procedura unităților de învățământ și o afișează pe site-ul/avizierul
unităților de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar;
n) centralizează și soluționează cererile părinților ai căror copii nu au fost înscriși la vreo
unitate de învățământ, după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere;
o) asigură, conform prevederilor prezentei metodologii, instituirea și funcționarea unei linii
telverde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare
la cuprinderea copiilor în învățământul primar;
p) numesc reprezentanți ai Comisiei județene/a municipiului București care să țină permanent
legătura cu presa, pentru a oferi informații corecte și actualizate despre înscrierea copiilor
în învățământul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde și numărul acestuia;
q) la sfârșitul fiecărei etape de înscriere, coordonează afișarea, în fiecare unitate de învățământ
și pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor înmatriculați, cuprinzând numele și prenumele
acestora și a locurilor rămase disponibile;
r) pot numi delegați ai Comisiei județene/a municipiului București care să controleze și să
îndrume activitatea comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ;
s) controlează respectarea prevederilor prezentei metodologii în toate unitățile de învățământ
din județ/Municipiul București și sancționează, în conformitate cu prevederile legale,
încălcarea legislației în vigoare de către membrii comisiilor de înscriere;
t) se asigură că toți copiii care trebuie să fie cuprinși în clasa pregătitoare în anul școlar 2021
– 2022 sunt înscriși într-o unitate de învățământ în învățământul primar și fac demersurile
legale pentru a asigura participarea la educație a acestora;
u) elaborează și transmit ME raportul cu privire la modul de desfășurare a procesului de
înscriere a copiilor în învățământul primar, în termen de 10 zile de la încheierea ultimei
etape de înscriere, și propun eventuale modificări ale prezentei metodologii.
(5) La ședințele Comisiei județene/a municipiului București participă persoana responsabilă
cu linia telverde, informând comisia referitor la toate aspectele semnalate pe această cale.
Art. 48. – (1) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ este alcătuită din:
a) președinte – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
b) secretar – secretarul șef/ secretarul unității de învățământ sau un cadru didactic, în situația
în care școala nu are un secretar;
c) membri – 1-7 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.
(2) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:
a) asigură informarea părinților, referitor la prevederile legale, la procedurile și Calendarul
înscrierii în învățământul primar, respectiv la prelucrarea datelor cu caracter personal în
condiții de maximă siguranță;
b) asigură crearea bazei de date privitoare la candidații pentru înscrierea în clasa pregătitoare;
în acest scop alocă un număr suficient de calculatoare pentru a asigura fluența procesului
de înscriere la clasa pregătitoare, precum și resursa umană necesară și competentă pentru
operarea pe calculator;
c) verifică documentele depuse la înscriere, în prezența părinților, completează în aplicația
informatică și/sau validează cererile-tip de înscriere, cuprinzând datele personale și, după
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
20
caz, informația necesară pentru asigurarea departajării candidaților proveniți din alte
circumscripții;
d) răspunde de transcrierea corectă a datelor în cererile-tip de înscriere și verifică, împreună
cu părinții corectitudinea informațiilor introduse în aplicația informatică; efectuează
corectarea greșelilor sesizate;
e) stabilește și anunță din timp criteriile de departajare specifice unității de învățământ, care
se aplică în situația în care există mai multe cereri de la părinți din afara circumscripției
școlare decât locuri rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripția școlară;
f) transmite comisiei județene/a municipiului București, spre verificare de către consilierul
juridic al ISJ/ISMB, a criteriilor specifice de departajare care se aplică în cazul în care există
mai multe solicitări de înscriere a copiilor din afara circumscripției școlare decât locuri
libere;
g) procesează, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de
părinți, cererile de înscriere ale celor care au domiciliul în afara circumscripției școlare și
solicită înscrierea la respectiva unitate de învățământ pe locurile rămase libere; admit sau
resping cererile acestora, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, și
propune Consiliului de administrație al unității de învățământ lista candidaților admiși,
spre validare;
h) asigură marcarea în aplicația informatică a cererilor – tip de înscriere depuse de părinții
copiilor care provin din altă circumscripție școlară, admiși în unitatea de învățământ;
i) asigură prezența permanentă, în perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de înscriere
din unitatea de învățământ, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se
prezintă pentru completarea ori validarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a solicita
informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar;
j) afișează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele cuprinzând numele și
prenumele copiilor înmatriculați la clasa pregătitoare;
k) elaborează și transmite inspectoratului școlar raportul cu privire la modul de desfășurare
a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar, în termen de 5 zile de la
încheierea ultimei etape de înscriere, și propune eventuale modificări ale prezentei
metodologii.
Cap. XIV Dispoziții finale
Art. 49. – Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește
conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
Art. 50. – Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de
nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ,
civil sau penal, după caz.
Art. 51. – (1) Se interzice unităților de învățământ de stat să instituie taxe sau să solicite
părinților alte foloase pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
21
(2) Se interzice colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau
bănești de la părinții care solicită înscrierea în învățământul primar.
(3) Personalul din învățământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare,
săvârșește fapte de natură penală sau care manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce îi
revin este sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
(4) Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului
de înscriere, conform Calendarului, în baza procedurii aprobate de Consiliul de Administrație,
cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.
Art. 52. – (1) Unitățile de învățământ cu program integrat de artă și sportiv care, potrivit
reglementărilor în vigoare, pot organiza programul integrat începând cu învățământul primar
pot școlariza elevi în învățământul de artă și sportiv începând cu clasa I.
(2) Înscrierea copiilor în clasa I cu program integrat de artă și sportiv se face în conformitate
cu legislația în vigoare care reglementează organizarea și funcționarea învățământului
vocațional de arte și sportiv.
(3) În scopul asigurării continuității școlarizării copiilor într-o unitate de învățământ, respectiv
formațiune de studiu, unitățile de învățământ menționate la alin.1, care au în ofertă clasă
pregătitoare, pot organiza testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, începând cu
clasa I, program integrat de artă sau sportiv, chiar înainte de înscrierea acestora la clasa
pregătitoare.
(4) Înscrierea în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ menționate la alin.(3) se face în
prima etapă de înscriere.
(5) Copiii care nu promovează testele de aptitudini menționate la alin.(3), dar care îndeplinesc
condițiile prevăzute de prezenta metodologie, pot fi înscriși în clasa pregătitoare în unitatea
de învățământ respectivă. În acest caz, părinții vor fi informați că școlarizarea copiilor în clasa
I în cadrul acelorași formațiuni de studiu este condiționată de promovarea testelor de
aptitudini după parcurgerea clasei pregătitoare.
Art. 53. (1) Comisiile județene și Comisia municipiului București monitorizează și controlează
activitatea comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ, verificând respectarea legalității,
a transparenței și a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de
comisiile de înscriere din unitățile de învățământ sau documentele depuse pentru înscrierea
copiilor în clasa pregătitoare, și iau măsurile care se impun pentru respectarea legalității și
asigurarea drepturilor egale pentru toți copiii.
(2) La cererea scrisă a părintelui, adresată Comisiei județene/ a municipiului București,
ISJ/ISMB soluționează, în interesul superior al copilului, situațiile excepționale care necesită
amânarea înscrierii în învățământul primar sau cele care nu se încadrează în Calendarul
înscrierii în învățământul primar.
(3) În situația în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declarației pe
proprie răspundere, părinții au obligația de a prezenta în format fizic documentele care au stat
la baza înscrierii în învățământul primar în termen de maximum două săptămâni de la
ANEXA nr. 1 la ordinul ME nr. / privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul
primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
__________________________________________________________________________________
22
începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage
pierderea locului obținut prin fraudă.
Art. 54. Comisiile județene/comisia municipiului București, precum și comisiile de înscriere
din unitățile de învățământ pot solicita autorităților în drept verificarea respectării
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul,
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 55. (1) Comisia națională verifică, direct sau prin delegații săi, respectarea prezentei
metodologii și ia măsurile care se impun pentru respectarea acesteia.
(2) Inspectoratele școlare județene/ inspectoratul școlar al municipiului București,
centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de
Resurse și Asistență Educațională și unitățile de învățământ asigură respectarea măsurilor
igienico-sanitare, în contextul pandemiei cu noul coronavirus.
Art. 56. – Comisia națională poate solicita ministrului educației, în situații justificate, modificări
ale calendarului înscrierii.
Art. 57. –(1) În conformitate cu prevederile art.5 alin (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr.
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuarea RGPD,
datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o
perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate
datele.
(2) Listele referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2021 – 2022
sunt publice pe paginile de internet ale unităților de învățământ. Inspectoratele vor lua toate
măsurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul unităților de învățământ sau al
inspectoratului școlar în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de înscriere
prevăzute în Calendarul înscrierii.
(3) Listele în format letric rămân afișate la avizierul unităților de învățământ până cel târziu la
data începerii anului școlar 2021-2022.
Art.58. – La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, orice dispoziție contrară se abrogă.

ANEXA nr. 2 la ordinul ME nr. / 2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere
a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în
învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
______________________________________________________________________________________________

Sari la conținut